Skip to main content

Full text of "Flora Indica Vol-I"

See other formats


140                  FLOE A INDICA.             \Anonacea;.

! Maisor! Courtalaro, TTigJit! et forsaa totius Carna-

tica>. — (o. s.)

Arlw. Ramuti cinerci, rugosi, glabri, juniorea cum omnibus partibus novellis
laxe tomentosi. FoHa valdc approxiniata, basi rotundata vel parum angustata, 3-8
poll, longa, 1-2 lata, pet. vix 2-lin., tcnuia, {submcmbranacea, supra glabra, nitida,
sccus coatam gubcscentia, subtus laxc pubeseentia, pube secus coslam et nervos pe-
tiolumque densiorc. Pedicelli axillarcs, £- 1 poll, longi, graciles, solitarii vel 2-3 c
tubcrculis axillaribus lignosis interJum in pcdunculum vix liucara longum elongatis
orientes, pubescentcs, basi squumis aliquot fcuft'ulti et hiuc inde bracteis 2-3 foliaceis
usque ad -J- poll, longis ovatis interdom plane dcficicntibus niuuiti. Sepala pubcs-
ceutia, % poll, longa. Petala vix longiom, crasse carnosa, adprcsse puberula. Ova-
ria fusco-strigosa. Tonts fructus parum dilatatua, pubescent. Carpelta numerosa,
sparse pnberula, nigra, -^ poll, longa, pcdiccllo duplo longiore.

That portion of Wall. Cat. 643 C I), which is marked as having been collected by
Hamilton at Goalpara, in Eastern Bengal, close to Assam, is Hyalostewma. "We
have therefore omitted that locality, as the tree does not appear to occur on the east
of the Ganges, but to be conlincd to the drier regions of Bchar, and the eastern part
of the Madras Peninsula. It remains, however, to be determined whether or not the
species be not also a native of similar climates in the drier parts of A.va, if, as is pro-
bable, the last species consist of the leaves of this species with the flowers of some
other (probably G. tiimiarum}.

4. G. suberosa (Dun. Anon. 128)-; foliis brevissime petiolatis ob-
longis subtus puberulis, pcdiccllis plcrumque solitariis infra medium
unibracteatis, petalis ovalibus, eurpcllis globosis breviter pediccllatis.
—DC. Sy*t. L 504, Prod. i. 93 ; Wall. Cat. 6437 ! ; W* et A. frod. i.
10.  Uvaria suberosa, Itoxb. Cor. L t. 34, FL Ind. ii. 667.

HAB. In Zeylania! Carnatica! Orissa ! Eahar! Bengal! Assam!
Tenassenm ! — (Fl. Apr. Mai.) (v. v.)

DTSTUIB. Ins. Philipp. (CtMtinfa 1051 ! 1191 !); an vere indigena?
(lu Java uon indicator a Blunae.)

Fnitex vel arbor parva. ftawi fusco-cincrei, rugosi, pallidc taberculati, cortice
sscpe incrassato suberoso, adulti glabri, juuiores laxc pubesceutes ; gemmae sericetc.
Folia utiinque obtusa vel rarius basi parum angustata et apice acuta, interdum basi
bbliqua, tenuia, fcj-e rneinbranacea, mtirgine undulatji, supra glabra, subtus plus minus
pubescentia, dcmum glabrata, i?i-5 poll, longa, 1-lf- lata, pet. 1-2 lineas longo.
Pedunculi asdllares, brevissimi. Pedicetti plerumque solitarii (rarius 2), i-l-poBi-
rares, graciles, apice subclavati, pubesceutes, infra medium bracteolam Hneari-snbu-
ktam gerentes. Sepala pubesceutia, in fructu" subi^wistentia, parva. Petala ova-
lia, obtusa, pubescentiu ; intcriora ^ poll, longa, cxterioribus lerc duplo longiora.
Ovaria fusco-strigosa. Torus frttctus parvus, globosus, tomentosus. Carpella nu-
ruerosa, globosa, mncronulata, iatus sulcata, subsericea, dcmum glabrescentia, pisum
parvum magnit. tcquautia, pediccllo>ajqiulongo.

5. G. persicaefolia (H.f. etT.) ; foliis lanceolatis acuminatis basi
au^ustatis obliquis subtus sparse puberulis, pedicellis 2-3 fascicuktis
pedunculo supra-axillari brevissimo suffultis, petalis fere rotundatis ex-
terioribus minoribus, carpellis globosis.

HAB, In Zeyknia ad Narawclle, Champion / — (M. Apr.) (v. «.)

Jtamuli grisei, rugulosi, dense foliosi, glabri, juuiores fusco-pubcsceutos.
Fotta plenunque in- acumen lougiuu grucilo attenxuita, 2-4 poll longa, 4£~H lata,
pttiolo vix lincaui longo, coriacca, subtus pallida, nervis inconspicuis intra margiuom
arcuatis. Pedmiculiu vix liucaui lougus. l^dlceill i-i jwll. longi, fusco-pubc-